uw nabestaanden

Bij een pensioenregeling wordt al gauw aan het ouderdomspensioen gedacht. Maar een minstens zo belangrijk deel van de pensioenregeling is het nabestaandenpensioen. U wilt uw nabestaanden toch ook goed verzorgd achterlaten als er onverhoopt iets met u mocht gebeuren? Daarom is het goed om ook die situatie goed te laten doorrekenen.  De verschillende onderdelen van het nabestaandenpensioen noemen wij hier.

1. ANW-uitkering
De overheid zorgt voor een basisvoorziening in de vorm van een ANW-uitkering. Echter, deze uitkering krijgt uw partner alleen als:
- hij/zij jonger is dan 65 jaar en een kind verzorgt onder de 18 of
- als hij/zij voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is of
- geboren is voor 1 januari 1950.
Heeft uw partner een eigen inkomen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de ANW uitkering.Indien er één of meerdere kinderen onder de 18 jaar worden verzorgd, is er een extra uitkering van 20% van het minimumloon. Deze uitkering is niet inkomensafhankelijk.

Wezen
Kinderen waarvan de beide ouders zijn overleden hebben recht op een wezenuitkering.  Wezen tot 16 jaar hebben altijd recht op een uitkering.  Onder bepaalde voorwaarden kan deze worden verlengd tot de leeftijd van 21 jaar. Bij een wezenuitkering is de uitkering niet afhankelijk van het inkomen van het kind, maar wel van de leeftijd. Per leeftijdscategorie zijn uitkeringsbedragen vastgesteld.

ANW-gat
Zeker als er sprake is van een inkomen boven de ANW-grens, kan er sprake zijn van een ANW-gat. U ontvangt dan namelijk geen ANW-uitkering en bent dus volledig afhankelijk van het partnerpensioen. In veel gevallen zal dat ontoereikend zijn. Om dit inkomensverlies op te vangen kunt u zelf in sommige gevallen via uw werkgever een ANW-hiaat verzekering sluiten. Een andere optie die u kunt overwegen is het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

2. Partnerpensioen
Bij de meeste pensioenregelingen geldt dat wanneer u gehuwd of geregisteerd partner bent, uw partner voor een nabestaande(partner)pensioen in aanmerking komt. Woont u samen, dat is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen en dit bij uw pensioenuitvoerder te laten registreren.

Opbouw partnerpensioen
De hoogte van het partnerpensioen is over het algemeen 70% van het ouderdomspensioen. Dit betekent dat bij een volledige pensioenopbouw u ongeveer 50% van het huidige salaris ontvangt. Omdat veel werknemers geen volledige pensioenopbouw bereiken, bijvoorbeeld door het veranderen van werkgever, heeft dit ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen.

3. Aanvullende voorzieningen
Uiteraard kunt u aanvullende voorzieningen treffen, wanneer blijkt dat er onvoldoende inkomen voor de nabestaanden is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. Wij informeren u graag nader!

Let op bij:
Echtscheiding

Bent u ooit gescheiden, dan zullen er waarschijnlijk in het kader van de pensioenverrekening afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het ouderdoms- en ook nabestaandenpensioen. Heeft u een nieuwe  partner, dan bestaat de kans dat deze partner bij uw overlijden slechts een beperkt nabestaandenpensioen ontvangt, omdat ook een deel naar uw ex-partner zal gaan.

Verandering van werkgever
In veel pensioenregelingen is ook het partnerpensioen geregeld. Echter, soms is dit gekoppeld aan het dienstverband. Dat betekent dat zolang u deelneemt aan de pensioenregeling het nabestaandenpensioen is verzekerd, maar dat dit komt te vervallen bij bijvoorbeeld ontslag of op datum pensionering. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft dan wel bestaan. Let hier dus goed op bij uw nieuwe regeling.

Pensioendatum
Ook als u met pensioen gaat is het goed om uw nabestaandenpensioen nog eens goed te bekijken. Ook hier geldt weer de vraag op welke manier uw nabestaandenpensioen is vastgesteld. Niet alle regelingen hebben het nabestaandenpensioen ook na pensionering meeverzekerd. Vaak kan dit wel (aanvullend) geregeld worden, maar is het dus belangrijk dat u zich hier wel bewust van bent!