het pensioenstelsel

de 3 pijlers

3. Aanvullend pensioen

Aanvulling om pensioentekort op te kunnen vangen. 

 

2. Werkgeverspensioen

Opgebouwd via uw werkgever.

 

1. AOW

Betaald door de overheid.


arbeidsongeschiktheid

Mocht u onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Dan ontvangt u een uitkering van uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

nabestaanden

Indien u komt de overlijden, ontvangen uw nabestaanden een uitkering uit uw nabestaandenpensioen.

salaris voor later

Zodra u 65+ of hoogst waarschijnlijker 67+ wordt ontvangt u een uitkering uit uw pensioen.


AOW
De AOW kunt u als basispensioen beschouwen. Iedereen tussen de 15 en 65 jaar die in Nederland woont bouwt op. Heeft u tussentijds in het buitenland gewoond, dan bestaat dus de kans dat u geen volledige AOW heeft opgebouwd. De AOW-uitkering is een vast bedrag, afhankelijk van uw persoonlijke situatie (alleenstaand, gehuwd/samenwonend). De hoogte is gekoppeld aan het minimumloon en is een minimale inkomensvoorziening.

Werkgeverpensioen
 Veel werknemers bouwen naast de AOW via de werkgever pensioen op. Een werkgever is echter niet verplicht om u te voorzien van een pensioenregeling. Biedt uw werkgever een regeling aan, dan zijn de werknemers bijna altijd verplicht daar aan deel te nemen. De werkgever brengt de regeling onder bij een ondernemings-, bedrijfspensioenfonds of  verzekeringsmaatschappij.

 

Hoe uw pensioen eruit gaat zien is afhankelijk van de soort pensioenregeling. De bekendste regelingen zijn eindloonregeling (de hoogte van het pensioen is afhankelijk van het laatst verdiende loon), middelloonregeling (uw gemiddeld verdiende loon is het uitgangspunt voor de hoogte van de pensioenuitkeringen) of het beschikbare premiestelsel. In het laatste geval is de hoogte van het pensioen niet gekoppeld aan het salaris. Maar wordt er periodiek een premie ingelegd, waarmee wordt belegd of gespaard. Met het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum kan dan een pensioen worden ‘aangekocht.’

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Jaarlijks ontvangt u van uw pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht, ook wel UPO genaamd. Dit overzicht laat zien wat u heeft opgebouwd en hoeveel u krijgt als u met pensioen gaat. Ook krijgt u hiermee inzage in het nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd als u komt te overlijden.

 


Vergeten pensioenen
 Hoogstwaarschijnlijk bent u een aantal keren van werkgever bent veranderd, daardoor heeft u misschien niet alle opgebouwde pensioenrechten goed in beeld heeft. Speciaal hiervoor is de Helpdesk ‘Vergeten Pensioenen’ opgericht. U kunt deze Helpdesk bereiken via het telefoonnummer (070) 311 73 73.

Aanvullend pensioen
Om uw gewenste pensioeninkomen te berekenen, wordt over het algemeen als vuistregel 70% van het laatst verdiende brutoloon genomen. Maar of dat voldoende is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn ook diverse redenen te bedenken, waardoor u dit percentage niet bereikt (‘Pensioen tekort’). Het is daarom wenselijk om te laten berekenen of het in uw geval noodzakelijk is om een voorziening te treffen voor een aanvullend pensioen.